Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng của Topcauthu.com:

  1. Chấp Nhận Điều Khoản: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Topcauthu.com, người sử dụng đồng ý tuân thủ và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này.
  2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Mọi nội dung trên Topcauthu.com, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, và các tài nguyên khác, là tài sản của Topcauthu.com và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Việc sao chép, phát tán hay sử dụng mà không có sự cho phép là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
  3. Trách Nhiệm Người Sử Dụng: Người sử dụng chịu trách nhiệm đầy đủ về thông tin mà họ chia sẻ trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung người dùng đăng tải.
  4. Hạn Chế Trách Nhiệm: Topcauthu.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên trang web.
  5. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài: Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Topcauthu.com không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web đó.
  6. Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi được coi là chấp nhận các điều khoản mới.
  7. Chấm Dứt Sử Dụng: Topcauthu.com có quyền chấm dứt hoặc giới hạn quyền sử dụng của bất kỳ người dùng nào mà không cần giải thích hay thông báo trước.
  8. Luật Pháp Áp Dụng: Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được điều chỉnh theo luật pháp hiện hành của quốc gia nơi Topcauthu.com hoạt động.

Trang web Topcauthu.com cam kết tạo ra một môi trường trực tuyến tích cực và thuận lợi cho người sử dụng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cả người sử dụng và trang web.